Pierwszy i jedyny w Polsce certyfikowany program w zakresie
Rozwojowego Wsparcia w Kryzysie Emocjonalnym™ oraz Pozytywnej Psychologii Kryzysu™

Poziom II: Coach i Mentor Kryzysowy™

październik-grudzień 2020 r.

Program szkoleniowy certyfikowany i akredytowany przez
Polskie Towarzystwo Interwencji i Coachingu Kryzysowego

Szkolenie posiada akredytację Kuratora Oświaty (nr OP.546.8.2019.JK), co potwierdza spełnianie standardów zgodnych w wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ważne! Udoskonalona formuła szkolenia Coaching/Mentoring Kryzysowy w związku z aktualną sytuacją zagrożenia epidemicznego w kraju!

W odpowiedzi na obecną sytuację zagrożenia epidemicznego w kraju oraz w poczuciu odpowiedzialności postanowiliśmy udoskonalić formułę szkolenia “Coach/Mentor Kryzysowy” tak, aby maksymalnie przystosować ją do aktualnej rzeczywistości i dać uczestnikom nowe możliwości realizacji szkolenia.

 • Szkolenie stacjonarne odbędą się zgodnie z planem i harmonogramem. Szkolenie realizowane są w małych grupach (ok. 10-15 osób). Każdy z uczestników zostanie poinformowany o przestrzeganiu warunków higieny, utrzymanie odległości, częste mycie rąk itd.
 • Szczególnie teraz, potrzebne jest zdobywanie umiejętności profesjonalnego wsparcia osób w kryzysie. Mierzymy się z globalnym kryzysem środowiskowym.

  Ludzie już potrzebują wsparcia i będą potrzebowali go w najbliższych tygodniach/miesiącach w zdecydowanie większej skali niż było to dotychczas. Zatem taka wiedza i umiejętności są na wagę złota.

  Dlatego każdy uczestnik szkolenia natychmiast po rejestracji na szkoleniu otrzymuje dostęp do platformy szkoleniowej z materiałami szkoleniowymi. Przypominamy, iż na platformie znajduje się 100% materiałów niezbędnych do zdania egzaminu certyfikacyjnego.
 • Jeżeli uznasz, że jednak nie chcesz przyjeżdżać na szkolenie stacjonarne, to możesz zrealizować cały program jedynie w formie warsztatów on-line prowadzonych na żywo:
 • otrzymasz informacje kiedy warsztat w formie on-line się odbędzie. Będzie to szkolenie na żywo, na specjalnej platformie z możliwością pełnej interakcji z prowadzącym
 • dodatkowo, jeżeli zechcesz będziesz miał możliwość udziału w szkoleniu stacjonarnym w późniejszym, dogodnym dla Ciebie terminie
 • Zmodyfikowaliśmy wymagania certyfikacyjne.

  Od teraz, do odwołania, NIE MUSISZ brać udziału w szkoleniu stacjonarnym, aby starać się o uzyskanie certyfikatu Konsultanta Kryzysowego oraz Coacha/Mentora Kryzysowego. Wystarczy wziąć udział w warsztatach on-line i na koniec zdać egzamin, który daje podstawy do certyfikacji.

Poziomy kwalifikacji i akredytacji

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu "Coach/Mentor Kryzysowy"...

Unikalne, poszukiwane kompetencje 

Jako coach / mentor kryzysowy będziesz w stanie pomóc klien­tom, którym nie jest w stanie pomóc coach pracu­jący meto­dami klasy­cznymi. Biorąc pod uwagę, że 70% osób zgłasza­ją­cych się do coachów jest w mniejszym lub więk­szym kryzysie, będziesz posi­adał lub posi­adała unikalne i bardzo poszuki­wane na rynku kom­pe­tencje

Unikalne możliwości biznesowe 

Unikalne i poszuki­wane na rynku kom­pe­tencje pozwalają na rozwi­janie, w sposób wyjątkowo skuteczny, włas­nego biz­nesu lub kari­ery zawodowej. Ponad to stawki za coach­ing/mentoring kryzysowy są znacznie wyższe niż ma to miejsce w przy­padku coachingu klasy­cznego. 

Tym bardziej, że na rynku nie ma prak­ty­cznie żad­nej konkurencji w zakre­sie coachingu/mentoringu kryzysowego.

Unikalne możliwości rozwoju 

Zarówno w trak­cie Akademii jak i już po zakończe­niu będziesz miał lub miała możli­wość ciągłego roz­woju i zdoby­wa­nia wiedzy nie tylko w zakre­sie coachingu/mentoringu kryzysowego, ale także psy­chologii stresu, psy­chologii sukcesu, neu­ro­bi­ologii sukcesu, pod­sta­wowych i zaawan­sowanych aspek­tów psy­chologii człowieka, a także mar­ketingu i sprzedaży usług coachin­gowych.

Certyfikat Coacha/Mentora Kryzysowego™ jest podstawą do wzięcia udziału w szkoleniu Terapeuta Kryzysowy IPTK™

Warunki wstępne udziału w szkoleniu

W szkoleniu mogą wziąć udział TYLKO osoby z wykształceniem min. licencjat
oraz które ukończyły szkolenie "Konsultant Kryzysowy. Pierwsza Pomoc Psychologiczna w Kryzysie. Poziom I"

Program szkolenia
(6 dni szkoleniowych + 6 dodatkowych kursów na platformie e-learningowej)

Szkolenie składa się z trzech weekendowych zjazdów (łącznie 6 dni szkoleniowych) oraz dodatkowych kursów w postaci nagrań video oraz materiałów tekstowych na naszej internetowej platformie szkoleniowej. Łącznie to około 130 godzin.

Program szkoleń stacjonarnych

(kliknij w numer zjazdu, aby zobaczyć szczegóły)

 • Zjazd 1 (dzień 1 i 2)
 • Zjazd 2 (dzień 3 i 4)
 • Zjazd 3 (dzień 5 i 6)

Zjazd I

Dzień 1

 • Strategia pracy w oparciu o model 10 kroków
 • Narzędzia wspierające diagnozę
 • Wywiad diagnostyczny – o co pytać i czego muszę się dowiedzieć
 • Określanie głębokości kryzysu - FOS
 • Diagnoza różnicowa: czym różni się kryzys od depresji i dystymi
 • Narzędzia wspierające etap działania
 • Identyfikacja zasobów klienta (metody analizy dostępne i utracone)
 • Praca nad odbudową zasobów energetycznych klienta
 • Jak pracować z emocjami w kryzysie (negatywne i pozytywne)

Dzień 2

Sztuka zadawania pytań, czyli metamodel językowy i zręczność językowa w praktyce

 • 1. Mapa świata klienta - dlaczego ważne jest zrozumienie czym jest i w jaki sposób powstaje mapa świata klienta...
 • 2. Meta Model Językowy
 • Wstęp do Metamodelu - struktura głęboka, struktura powierzniowa
 • Usunięcia
 • Generalizacje
 • Zniekształcenia
 • 3. Zręczność językowa
 • 4. Warsztaty - ćwiczenia w parach oraz grupach

Zjazd II

Dzień 3

 • Narzędzia wspierające etap działania (cd)
 • Jak pracować nad restrukturyzacją poznawczą kryzysu
 • W jaki sposób wspierać klienta i budować w nim poczucie sprawstwa (wewnętrzna siła)
 • Narzędzia do monitoringu i rola monitoringu w pracy z klientami w kryzysie
 • Czym jest rozwój pokryzysowy i jak aktywizować potencjał rozwojowy kryzysu
 • Ćwiczenia praktyczne, analiza przypadku i praca w parach

Dzień 4

Praktyczna psychologia osiągnięć

 • 1. Neurobiologiczne podstawy psychologii osiągnięć
 • Mózg w kryzysie
 • Systemy racjonalne i emocjonalne
 • Myślenie szybkie i wolne
 • 2. 7-poziomowy model osiągania celow
 • 3. Praca z przekonaniami i watościami
 • Cele i odroczona gratyfikacja
 • 4. Strategie wyznaczania celów
 • 5. Praca z nawykami

Zjazd III

Dzień 5

Podstawy struktury coachingu klasycznego oraz mentoringu

 • 1. Podstawy coachingu kryyzsowego
 • Otoczenie
 • Zasady
 • Umiejętności
 • Struktura
 • 2. Podstawy mentoringu kryzysowego
 • Zasady
 • Umiejętności
 • Struktura
 • 3. Warsztaty - ćwiczenia w parach oraz grupach

Dzień 6

 • Całodzienne warsztaty, czyli jak wszystko czego dowiedziałeś lub dowiedziałaś się o kryzysie zastosować w praktyce coacha/mentora.

  Cały dzień poświęcony będzie na praktyczne ćwiczenia w parach i grupach wieloosobowych w celu integracji wiedzy dot. struktury pracy z kryzysem poznanymi wcześniej metodami.

6 uzupełniających kursów on-line na platformie e-learningowej

Zobacz jak wygląda nasza platforma szkoleniowa (on-line)

Odtwórz wideo

Korzyści z udziału w szkoleniu i zdobycia kwalifikacji
oraz certyfikatu Coacha i Mentora Kryzysowego

 • Dzięki udziałowi w szkoleniu:
 • zrozumiesz, czym są kryzysy emocjonalne, jakie są ich rodzaje i źródła oraz w jaki sposób coach kryzysowy może pomóc osobie przeżywającej umiarkowany lub lekki kryzys.
 • dostaniesz rozbudowaną listę wskaźników pozwalających nie tylko określić występowanie kryzysu, ale również jego natężenie i głębokość, dzięki czemu łatwiej będziesz mogła dostosować swoje metody pracy do konkretnego klienta,
 • odkryjesz przez jakie konkretne etapy przechodzi osoba w kryzysie oraz co takiego charakteryzuje każdy z etapów, dzięki czemu zawsze będziesz wiedzieć, czego spodziewać możesz się spodziewać podczas kolejnych sesji,
 • poznasz również dokładną strukturę procesu coachingu kryzysowego (m.in jak krok po kroku powinno wyglądać pierwsze spotkanie z osobą w kryzysie, jak przeprowadzić wywiad diagnostyczny, jaka jest rola wsparcia emocjonalnego i jak odpowiednio je wykorzystywać oraz jak pracować z samymi emocjami pojawiającymi się w trakcie kryzysu),
 • dowiesz się również, jak wykorzystywać kryzys do rozwoju - wbrew temu, co sądzi wiele osób, kryzysy emocjonalne mogą doprowadzić do szeregu pozytywnych zmian w naszym życiu, jeżeli w trakcie ich trwania osoba go przeżywająca otrzyma odpowiednie wsparcie,
 • nauczysz się też dbać o własne zdrowie psychiczne - praca z drugim człowiekiem potrafi być obciążająca emocjonalnie, dlatego musisz umieć zadbać o higienę pracy oraz odpowiednie nawyki.

Egzaminy i certyfikacja

 • OPCJA I. Certyfikat Coacha/Mentora Kryzysowego + suplement do certyfikatu z wykazem efektów kształcenia + zaświadczenie udziału w kursie zgodnie ze standardami MEN + wpis na listę coachów kryzysowych
 • Posiadanie Certyfikatu Konsultanta Kryzysowego
 • Udział we wszystkich szkoleniach stacjonarnych w ramach kursu Coaching i Mentoring Kryzysowy (obowiązkowa obecność na wszystkich zjazdach) lub udział w odpowiadających im szkoleniach on-line.
 • Zaliczenie testu sprawdzającego wiedzę merytoryczną z kursu – jest to test jednokrotnego wyboru przeprowadzany na platformie szkoleniowej
 • Napisanie pracy pisemnej (esej) na zadany temat z zakresu kryzysu - temat podany jest na platformie szkolenowej
 • Wykonanie analizy przypadku (według wzoru zamieszczonego na platformie szkoleniowej)
 • Zaliczenie testu teoretycznego z Podstawy Psychologii na platformie szkoleniowej przez osoby NIE posiadające stosownego dokumentu poświadczającego ukończenie studiów wyższych w zakresie psychologii lub psychiatrii, psychoterapii lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie interwencji kryzysowej i/lub psychotraumatologii.
 • UWAGA! Certyfikat podlega aktualizacji po 5 latach. W celu przedłużenia jego ważności należy odbyć dodatkowe 14 h szkolenie w zakresie Pozytywnej Terapii Kryzysu
 • OPCJA II. Certyfikat Akredytowanego Coacha/Mentora Kryzysowego + suplement do certyfikatu z wykazem efektów kształcenia + zaświadczenie o udziale w kursie zgodnie ze standardami MEN + wpis na listę coachów kryzysowych
 • Tylko dla absolwentów ACK posiadających udokumentowane wykształcenie psychologiczne (t.j. dyplom ukończenia studiów na kierunku psychologia; psychiatrii; dyplom psychoterapeuty; dyplom studiów podyplomowych na kierunku interwencja kryzysowa i/lub psychotraumatologia na SWPS, mogą ubiegać się o akredytację (certyfikację II stopnia)
 • Posiadanie Certyfikatu Konsultanta Kryzysowego
 • Udział we wszystkich szkoleniach stacjonarnych w ramach kursu Coaching i Mentoring Kryzysowy (obowiązkowa obecność na wszystkich zjazdach)
  lub udział w odpowiadających im szkoleniach on-line.
 • Zaliczenie testu sprawdzającego wiedzę merytoryczną z kursu – jest to test jednokrotnego wyboru przeprowadzany na platformie szkoleniowej
 • Napisanie pracy pisemnej (esej) na zadany temat z zakresu kryzysu
 • Wykonanie analizy przypadku (według wzoru zamieszczonego na platformie szkoleniowej)
 • Przedstawienie stosownego dokumentu poświadczającego ukończenie studiów wyższych w zakresie psychologii lub psychiatrii, psychoterapii lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie interwencji kryzysowej i/lub psychotraumatologii (Uniwersytetu SWPS)
 • UWAGA! Certyfikat podlega aktualizacji po 5 latach. W celu przedłużenia jego ważności należy odbyć dodatkowe 14 h szkolenie w zakresie Pozytywnej Terapii Kryzysu

Kto prowadzi szkolenie?

 • dr Elżbieta Kluska - Łabuz
 • Psycholog, interwent kryzysowy, akredytowany coach kryzysowy. Ukończyła certyfikowany kurs w zakresie Psychological First Aid. Współtworzy Instytut Pozytywnej Terapii Kryzysu.™oraz Coachingu Kryzysowego™.
  Specjalizuje się w pracy z osobami w kryzysie oraz szeroko pojętej psychoedukacji z zakresu radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresowych i kryzysowych. Wykładowca na Uniwersytecie SWPS w Wydziale Zamiejscowym w Sopocie.
 • Piotr M. Łabuz
 • Psycholog, interwent kryzysowy i akredytowany coach kryzysowy. Współzałożyciel Instytutu Pozytywnej Terapii Kryzysu™ oraz Coachingu Kryzysowego™.
  Specjalizuje się w psychologii zmiany, psychologii osiągania celów oraz psychologii pieniądza. Ekspert w zakresie strategii budowania marki oraz marketing i sprzedaży on-line. Jako wykładowca, przez wiele lat prowadził zajęcia na studiach podyplomowych „Interwencja kryzysowa” na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

 • Udział w trzech weekendach szkoleniach (6 dni)
 • 12-miesięczny dostęp do platformy szkoleniowej
 • Materialy szkoleniowe
 • Kawa, herbata, woda, soki, ciastka, owoce w trakcie przerw kawowych
 • Egzamin oraz - po zdaniu egzaminu - certyfikaty i wpis na listę coachów / mentorów kryzysowych

Termin i miejsce szkolenia

 • XIX edycja ACK
 • on-line (internet) + GDAŃSK
 • Zjazd I i II prowadzone będą w formie szkolenia internetowego. Zjazd III w formie szkolenia stacjonarnego ponieważ są to warsztaty wymagające wykonania szeregu ćwiczeń w grupach.
 • Terminy zjazdów szkoleniowych:
 • Zjazd I: 11 - 12 lipca 2020 r.
  (sobota-niedziela, internet)
 • Zjazd II: 8 - 9 sierpnia 2020 r.
  (sobota-niedziela, internet)
 • Zjazd III: 12 - 13 września 2020 r.
  (sobota-niedziela, stacjonarne, Gdańsk)
 • BRAK WOLNYCH MIEJSC!
 • XX edycja ACK
 • on-line (internet) + GDAŃSK
 • Zjazd I i II prowadzone będą w formie szkolenia internetowego. Zjazd III w formie szkolenia stacjonarnego ponieważ są to warsztaty wymagające wykonania szeregu ćwiczeń w grupach.
 • Terminy zjazdów szkoleniowych:
 • Zjazd I: 10 - 11 października 2020 r.
  (sobota-niedziela, internet)
 • Zjazd II: 7 - 8 listopada 2020 r.
  (sobota-niedziela, internet)
 • Zjazd III: 5 - 6 grudnia 2020 r.
  (sobota-niedziela, stacjonarne, Gdańsk)
 • Ilośc wolnych miejsc: 5

Rezerwacja miejsca

 • Aby zarezerwować miejsce na szkoleniu wybierz opcję płatności i dokonaj rezerwacji

Zgłoszenie na szkolenie


PŁATNOŚĆ JEDNORAZOWA
PLN4970
PLN 2970
 • Udział w 6 dniach szkoleniowych
 • Dostęp do 6 kursów on-line na platformie szkoleniowej
 • Łącznie 130 godzin praktycznej wiedzy
 • 30 materiałów tekstowych
 • Bezpłatne przystąpienie do egzaminu (w ciągu 12 miesięcy od przystąpienia do Akademii)
 • Bezpłatna certyfikacja (w ciągu 12 miesięcy od przystąpienia do szkolenia)

Zgłoszenie na szkolenie


PŁATNOŚĆ RATALNA (4 comiesięczne raty)
PLN4970
PLN 820
 • Udział w 6 dniach szkoleniowych
 • Dostęp do 6 kursów on-line na platformie szkoleniowej
 • Łącznie 130 godzin praktycznej wiedzy
 • 30 materiałów tekstowych
 • Bezpłatne przystąpienie do egzaminu (w ciągu 12 miesięcy od przystąpienia do Akademii)
 • Bezpłatna certyfikacja (w ciągu 12 miesięcy od przystąpienia do szkolenia)